به ما بپیوندید

توضیح

مزایای چاپ بام سفید

icon-graphic-design

طراحی اختصاصی

icon-badge

تضمین کیفیت

icon-delivery-truck

ارسال رایگان

قیمت چاپ تراکت

تیراژ سایز وجه تحویل قیمت (تومان)
1000 A6 یکرو 2 روزکاری 570,000
دورو 2 روزکاری 675,000
A5 یکرو 2 روزکاری 985,000
دورو 2 روزکاری 1,200,000
A4 یکرو 2 روزکاری 1,905,000
دورو 2 روزکاری 2,340,000
2000 A6 یکرو 2 روزکاری 885,000
دورو 2 روزکاری 1,005,000
A5 یکرو 2 روزکاری 1,455,000
دورو 2 روزکاری 1,700,000
A4 یکرو 2 روزکاری 2,640,000
دورو 2 روزکاری 3,130,000
5000 A6 یکرو 2 روزکاری 1,410,000
دورو 2 روزکاری 1,570,000
A5 یکرو 2 روزکاری 2,340,000
دورو 2 روزکاری 2,655,000
A4 یکرو 2 روزکاری 4,285,000
دورو 2 روزکاری 4,920,000
تیراژ سایز وجه تحویل قیمت (تومان)
1000 A6 یکرو 2 روزکاری 730,000
دورو 2 روزکاری 840,000
A5 یکرو 2 روزکاری 1,210,000
دورو 2 روزکاری 1,425,000
A4 یکرو 2 روزکاری 2,355,000
دورو 2 روزکاری 2,790,000
2000 A6 یکرو 2 روزکاری 1,110,000
دورو 2 روزکاری 1,230,000
A5 یکرو 2 روزکاری 1,805,000
دورو 2 روزکاری 2,050,000
A4 یکرو 2 روزکاری 3,335,000
دورو 2 روزکاری 3,825,000
5000 A6 یکرو 2 روزکاری 1,820,000
دورو 2 روزکاری 1,980,000
A5 یکرو 2 روزکاری 3,160,000
دورو 2 روزکاری 3,475,000
A4 یکرو 2 روزکاری 5,830,000
دورو 2 روزکاری 6,455,000
تیراژ سایز وجه تحویل قیمت (تومان)
1000 A6 یکرو 3 روزکاری 925,000
دورو 3 روزکاری 1,075,000
A5 یکرو 3 روزکاری 1,570,000
دورو 3 روزکاری 1,865,000
A4 یکرو 3 روزکاری 3,045,000
دورو 3 روزکاری 3,635,000
2000 A6 یکرو 3 روزکاری 1,320,000
دورو 3 روزکاری 1,470,000
A5 یکرو 3 روزکاری 2,180,000
دورو 3 روزکاری 2,475,000
A4 یکرو 3 روزکاری 4,190,000
دورو 3 روزکاری 4,780,000
5000 A6 یکرو 3 روزکاری 2,085,000
دورو 3 روزکاری 2,275,000
A5 یکرو 3 روزکاری 3,685,000
دورو 3 روزکاری 4,065,000
A4 یکرو 3 روزکاری 6,680,000
دورو 3 روزکاری 7,435,000
تیراژ سایز وجه تحویل قیمت (تومان)
1000 A6 یکرو 10 روزکاری 675,000
دورو 10 روزکاری 790,000
A5 یکرو 10 روزکاری 1,055,000
دورو 10 روزکاری 1,280,000
A4 یکرو 10 روزکاری 2,105,000
دورو 10 روزکاری 2,555,000
2000 A6 یکرو 10 روزکاری 900,000
دورو 10 روزکاری 1,030,000
A5 یکرو 10 روزکاری 1,495,000
دورو 10 روزکاری 1,755,000
A4 یکرو 10 روزکاری 2,990,000
دورو 10 روزکاری 3,505,000
5000 A6 یکرو 10 روزکاری 1,750,000
دورو 10 روزکاری 1,915,000
A5 یکرو 10 روزکاری 2,900,000
دورو 10 روزکاری 3,230,000
A4 یکرو 10 روزکاری 5,400,000
دورو 10 روزکاری 6,055,000