به ما بپیوندید

توضیح

مزایای چاپ بام سفید

icon-graphic-design

طراحی اختصاصی

icon-badge

تضمین کیفیت

icon-delivery-truck

ارسال رایگان

قیمت چاپ تراکت

تعداد سایز وجه قیمت (تومان) تحویل
۱۰۰۰ A6 یکرو ۶۷۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۷۷۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
A5 یکرو ۹۸۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A4 یکرو ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
۲۰۰۰ A6 یکرو ۸۸۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
A5 یکرو ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A4 یکرو ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
۵۰۰۰ A6 یکرو ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A5 یکرو ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
A4 یکرو ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
تعداد سایز وجه قیمت (تومان) تحویل
۱۰۰۰ A6 یکرو ۷۳۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۸۴۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A5 یکرو ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
A4 یکرو ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
۲۰۰۰ A6 یکرو ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A5 یکرو ۱,۸۰۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A4 یکرو ۳,۳۳۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
۵۰۰۰ A6 یکرو ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A5 یکرو ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۳,۴۸۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
A4 یکرو ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۲ روزکاری
دورو ۶,۴۵۵,۰۰۰ ۲ روزکاری
تعداد سایز وجه قیمت (تومان) تحویل
۱۰۰۰ A6 یکرو ۶۷۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۷۹۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
A5 یکرو ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
A4 یکرو ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۲,۵۵۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۲۰۰۰ A6 یکرو ۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
A5 یکرو ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
A4 یکرو ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۳,۵۰۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ A6 یکرو ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
A5 یکرو ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۳,۲۳۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
A4 یکرو ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روزکاری
دورو ۶,۰۵۵,۰۰۰ ۱۰ روزکاری